160x600
160x600

Peygamberlerin Yaşları

  • 68

Hz Adem:

Rivayetlere göre toplam ömrü 1000 yıl civarında olan Hz. Adem 930-936 yıl kadar yaşamış Ömründen bir kısmı (60 yıl kadar)ise Kendi isteği üzere Hz. Davud’a verilmiştir

"Âdem Aleyhisselâmın vefat ettiği gün, cuma günü idi. Ömrü de, bin yıldı 

Tevratta:

"Adem toplam 930 yıl yaşadıktan sonra öldü .”

"Sa'îd b. Cubeyr'in de içerisinde bulunduğu bir cemaatten bu rivayetin bir benzeri rivayet edilmiştir. İbn Abbâs, Hz. Âdem'in ömrünün dokuz yüz otuz altı yıl olduğunu söylüyor. Tevrat ehli ise Hz. Âdem'in ömrünün dokuz yüz otuz yıl olduğunu iddia ediyor.

Bu husustaki Rasulullah (S.a.v)'ın hadisleri ve alimlerin sözleri bizim anlattıklarımızdan ibarettir. Bununla beraber insanların en bilgilisinin Rasulullab (S.a.) olduğunu unutmamak gerekir.

Hz. Âdem'in kendi Ömründen oğlu Dâvûd (A.s.)'a altmış yıl bağışladığını bildiren Ebû Hüreyre'nin rivayeti esas alındığı takdirde, yukarıda zikredilen iki hadisle Tevrat'ta geçen Hz. Âdem'in dokuz yüz otuz yıl yaşadığı rivayeti arasında fazla bir farkın bulunmadığı görülür.”

Hz. Şit:

"Şis Aleyhisselâm, vefat ettiği zaman, dokuz yüz on iki yaşında idi. idris Aleyhisselâm da, o zaman yirmi yaşında bulunuyordu.”
Tevratta:

"Şit toplam 912 yıl yaşadıktan sonra öldü” . 

Hz. İdris:

"Yüce Allah, İdris Aleyhisselâmı, pek yüce bir yere kaldırıp yükseltti. 

O zaman, kendisi, yüz altmış beş yaşında idi”

Hz. Nuh:

Kuranda:

"Andolsun, biz Nûh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi.”

Tevratta:

"Nuh tufandan sonra üç yüz elli yıl daha yaşadı. Toplam dokuz yüz elli yıl yaşadıktan sonra öldü.”

Hz. Hud:

"Hud Aleyhisselâmın Hadramevt'te vefat ettiği ve kabrinin, orada kızıl kumdan bir tepe üzerinde bulunduğu ve vefatında dört yüz altmış dört yaşında olduğu da, rivayet edilir.” 

Hz. Salih:

"Rivayete göre: Salih Aleyhisselâm vefat ettiği zaman iki yüz elli sekiz veya iki yüz seksen yaşında idi. "

Hz.İbrahim :

Rivayetlere göre Hz.İbrahim 175-200 yaşlarına kadar yaşadı.

"İbrahim Aleyhisselâm, Ken'an ilinde hastalanıp yüzyetmişbeş veya ikiyüz yaşında bulunduğu sırada vefat etti.” 

"Hz. İbrahim (A.s.) iki yüz (200)yaşında iken vefat etti.

Bİr rivayette Hz. İbrahim'in yüz yetmiş beş yaşında iken vefat ettiği söylenir. Bana göre bu rivayet hakkında biraz düşünmek gerekir. Çünkü Hz. İbrahim'in, kendisinden iki veya daha fazla yaş büyük olan birisini görmesi mümkündür. Zira iki yüz yıl yaşayan birinin, kendisinden bu kadar küçük bir farkla büyük olan birisini gayet kolaylıkla görmesi İmkan dahilindedir. Fakat rivayet bu şekilde yani yüz yetmiş beş yıl tarzında nakl edilmiştir.

Diğer taraftan İbrahim (A.s.) Hz. Nuh'un uzun ömürlü olduğunu, hatta uzun müddet yaşamasına rağmen bu adamda (ihtiyar insan suretindeki ölüm meleğinde) gördüğü davranışların onda olmadığını da biliyordu.”

"İbrahim yüz yetmiş beş yıl yaşadı. Ömrü bu kadardı.Kocamış, yaşama doymuş, iyice yaşlanmış olarak son soluğunuverdi. Ölüp atalarına kavuştu.”

Hz. İsmail:

"Babası İbrahim Aleyhisselâmın vefatından sonra, İsmail Aleyhisselâm da, vefat etti. 

Hicr'de gömülü bulunan annesi Hz.Hâcer'in yanına gömüldü. İsmail Aleyhisselâmvefat ettiği zaman, yüz otuz yedi yaşındaidi.” 

"İsmail yüz otuz yedi yıl yaşadıktan sonra son soluğunuverdi. Ölüp halkına kavuştu.”

Hz.İshak: 

Hz. İshak’ın yaşı hakkında bir kaç rivayetin geneline göre 160 ile 185 yıl yaşadığı anlaşılıyor.

"İshak Aleyhisselâm; Ken'an ilinde , yüz seksen beş veya yüz seksen veya yüz yetmiş', ya da, yüz altmış yaşında vefat etti.”

"Hz, İshâk yüz altmış (160)yaşında iken Şam'da vefat etti ve babası İbrahim (A.s.)'in yanına defnedildi.”

Hz. Yakub:

"Yâkub Aleyhisselâm, yüz kırk yedi yaşında vefat etti. "

Hz. Yusuf:

"Yûsuf Aleyhisselâm, vefat ettiği zaman, yüz yirmi yaşında idi.” 

"Hz. Yûsuf'un vaktiyle gördüğü rüya ile babası Yâkub (A.s.)'un Mısır'a gelmesi arasından kırk yıl, bir rivayette göre ise seksen yıl geçmiştir. Hz. Yûsuf kuyuya atıldığı zaman on yedi yaşındaydı ve babası Yâkub (A.s.) ile buluştuğunda doksan yedi yaşında bulunuyordu. Hz. Yûsuf ailesini Mısır'a getirdikten sonra yirmi üç yıl daha yaşadı ve yüz yirmi (120)yaşında iken vefat etti. Vefatından sonra ise yerine kardeşi Yahûda'yi vasî tayin etti.”

Hz.Eyyub:

"Eyyûb Aleyhisselâm; ibtilâdan kurtulduktan sonra, yetmiş yıl daha, İbrahim Aleyhisselâmın Hanîf olan Tevhid dini üzere yaşayıp vefat etti.

İbrahim Aleyhisselâmın Tevhid dinini, Eyyûb Aleyhisselâmdan sonra değiştirdiler. 

Eyyûb Aleyhisselâmın, vefat ettiği zaman, doksan üç yaşında bulunduğu' bildirilmekte ise de; kendilerinin, karı koca olarak, yetmiş veya seksen yıl', nimet bolluğu içinde ibtilâsız yaşadıklarını, ibtilâya uğradıklarının yedinci yılında ifâde ettikleri', ve ibtilânın on sekiz yıl sürdüğü'', Eyyûb Aleyhisselâmın da, ibtilâdan kurtulduktan sonra yetmiş yıl daha yaşadığı', gözönünde tutulacak olursa, yaşının, doksan üç değil, hattâ, yüzelliden de, bir hayli yukarılarda bulunduğunu kabul etmek gerekir.

Nitekim, yaşının, iki yüz', ikiyüz on yıl olduğu da, söylenmiştir.'

Hz. Zülkifl :

"Zülkifl Aleyhisselâm, Şam'da vefat etti. Vefat ettiği zaman, yetmiş beş yaşında idi. "

Hz.Musa:

"Mûsâ Aleyhisselâm, vefat ettiği zaman, yüz yirmi yaşında idi.”

Hz, Musa (A.s.) yüz yirmi yıl (120)yaşamış, bunun yirmi yılını hükümdar Efridûn'un zamanında, geri kalan yüz yılını ise hükümdar Minûçihr'in döneminde geçirmiştir. Hz. Musa'nın peygamber olarak gönderilmesinden ruhunun kabzedilmesine kadar geçen süre ise Minûçihr'in dönemine rastlamaktadır.(25)

Hz Yuşa:

Rivayetlere göre Hz. Yuşa’nın 120-127 yaşlarına kadar yaşadığı anlaşılıyor.

"Yûşa' b. Nûn Aleyhisselâm, yüz yirmi, veya yüz yirmi altı veya yüz yirmi yedi yaşında iken vefat edip Efrâim dağına gömüldü.” 

"Hz. Yûşa yüz yirmi altı yıl yaşadı, Hz. Musa'dan sonraki peygamber*lik görevi ise yirmi yedi yıl devam etti.

Hz. Davud:

"Dâvûd Aleyhisselâmın vefat ettiği gün, cumartesi günü idi. 

Dâvûd Aleyhisselâm, o zaman, yüz yaşında idi.” 

"Vefat ettiği zaman Dâvûd (A.s.) yüz(100) yaşındaydı. Bu hususta Hz. Peygamber (A.s.)'den rivayet edilen sahih bir hadîs vardır(29). Hz. Davud'un hükümdarlığı ise kırk yıl sürdü.”

Hz. Süleyman:

Rivayetlere göre Hz. Süleyman 52-53 yıl yaşadı

"Ölüm Meleği; Süleyman Aleyhisselâmın ruhunu, kendisi ayakta, Asasına dayanmış olduğu halde, kabz etti. 

O zaman,Süleyman Aleyhisselâm, elli küsur yaşında, elli iki yaşında veya elli üç yaşında idi.”

"O, vefat ettiğinde elli üç (53)yaşında bulunuyordu. Hükümdarlığı ise kırk yıl sürdü.”

Hz. Yahya:

Rivayete göre: Yahya Aleyhisselâm Şehid edilişi, İsâ Aleyhisselâmın otuz üç yaşında semâya kaldırılışından bir buçuk bir yıl önce olduğuna, o zaman, İsâ Aleyhisselâm, otuz bir bucuk yaşında olup Yahya Aleyhisselâm da, ondan, altı ay büyük olduğuna göre otuz iki yaşında şehid edilmişti. 

Hz. İsa:

Rivayetlere göre Hz. İsa yeryüzünde 32-33 yıl kaldı.

"İsâ Aleyhisselâm, semâya kaldırıldığı zaman, otuz üç yaşında idi.”

"Hristiyanların iddialarına göre, Hz. îsâ göğe kaldırılıncaya kadar otuz iki (32)yıl birkaç gün yaşamış, Hz. İsa'dan sonra annesi Hz. Meryem de altı yıl daha hayatta kalmıştır. Böylece Hz. Meryem toplam olarak elli bir yıl yaşamış oluyor. Onlara göre, Hz. Yahya, îsâ (A.s.)'mın göğe kaldırılmasından önce öldürülmüş, Hz. îsâ' ya peygamberlik ve risalet otuz yaşında iken gelmiştir.” 

Hz. Muhammed:

"Peygamberimiz Aleyhisselam Hicretin 11. yılında Rebiülevvel ayının onikinci Pazartesi günü vefat ettiği zaman, altmışüç yaşında idi.”

Etiketler : Peygamberler, Yaş

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,2597