160x600
160x600

Lise 10. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı

  • 0
1- Peygamberimizin;
Doğumu
Peygamberliğinin Başlaması
Hicreti
Vefatı
Sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)571-610-620-632
B)570-610-622-632
C)571-610-622-632
D)571-610-622-630
E)571-611-622-632

2 -Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde Mekke’de tevhit inancını benimseyenler aşağıdakilerden hangi isimle anılırdı?

A) Hanifler B) Müşrikler C) Müslümanlar D) Yahudiler E) Hristiyanlar


3-Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ölümünden sonra vefat eden çocuğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. İbrahim B) Hz. Zeynep C) Rukiye
D) Hz. Fâtıma E) Hz. Kasım

4- Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
A) İslam’ın tebliğ edilmesi kolaylaşmıştır.
B) İslam’ın yayılışı hızlanmıştır.
C) Müslümanların can ve mal güvenliği artmıştır.
D) Mekke’nin fethinin önü açılmıştır.
E) Müslümanların Mekke’ye girişleri tamamen engellenmiştir

5- "Ümmetime veya insanlara zahmet vermekten çekinmeseydim her abdest aldıkça misvak kullanmalarını (dişlerini temizlemelerini) emrederdim’
Yukarıdaki hadiste vurgulanmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslam’ın kolaylık dini olduğu
B) Peygamberimizin (s.a.v.) zor olan şeyleri emretmediği
C) Diş temizliğinin önemli olduğu
D) Misvak kullanmanın dinî bir gereklilik olduğu
E) Diş fırçalamanın abdestin gereklerinden biri olduğu6- Peygamber Efendimizin genç yaşta katıldığı Hılfı’l-fudul Cemiyeti aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Kabe’yi ziyarete gelenlerin konuk edilmesi
B) Mekke’de haksızlıklarla mücadele edilmesi
C) Mekke’ye bir idareci seçilmesi
D) Hacerü’l-Esved’in yerine konması
e)Boykotun kaldırılması

7- I- Süt annesi : Halime
II- Annesi : Amine
III- Babası : Abdullah
IV- Dedesi : Ebu Talib
V- Amcası : Abdulmuttalib
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
A) I-II-V B) II-III-IV C) I-II-III
D) IV-V E) Hepsi


8 -İslam'ın ilk yıllarında Müslüman olanlar Peygamberin evinde toplanamazdı, çünkü müşrikler Peygamberin evini gözetliyor eve girip çıkanları takibe alıp çeşitli işkenceler yapıyordu. Bu sebepten dolayı İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar nerede toplanmıştır?

A) Dar'ul Nedve B) Suffa C)Dar'ul Bekr
D) Kabe E) Dar'ul Erkam

9- Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberimize ilk inen ayetler doğru olarak verilmiştir?

A) Kevser 1-3 B) İhlas 1-4 C) Alak 1-5
D) Yasin 1-10 E) Müddesir 1-8

10- Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlar arasında yer almaz?
A) Hz. Al B) Hz. Ebu Bekir C) Hz. Hatice
D) Zeyd b. Harise E) Hz. Ömer


11-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) koruyucu hekimlikle ilgili tavsiyeleri arasında yer almaz?
A) Temizlik
B) Düzenli bir hayat
C) Dengeli beslenme
D) Çok çeşitli işlerde çalışma
E) Haramdan sakınma


12- I- Dedesinin vefatı
II- Süt anneye verilişi
III- Hz. Hatice ile evlenmesi
IV- Annesinin vefatı
V- Amcasının himayesine girmesi
Yukarıda Peygamberimizin çocukluk ve gençlik çağındaki bazı olaylar verilmiştir. Bu olaylardan doğru şekilde sıralanmış olan seçeneği işaretleyiniz.

A) II-IV-I-V-III B) III-I-IV-V-II
C) II- I-IV-III-V D) I-II-III-V-IV
E) IV-II-I-III-V

13-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) tedaviyle ilgili tavsiyeleri arasında yer almaz?
A) Hastalanan kişi öncelikle tedavi yollarına başvurmalı.
B) Tedavi için doktora gidilmeli.
C) Ehil olmayanlar tedaviye kalkışmamalı.
D) Hastalanan kişi şifayı Allah’tan beklemeli.
E) Hastalanan kişilerden uzak durulmalı.


14-"(Ey Müminler!) Peygamber size örnek olsun, siz de diğer insanlara örnek olun diye adaletli, dengeli, ölçülü bir topluluk olmanızı sağladık…” (Bakara suresi, 143. ayet.)
Yukardaki ayette müminlerin hangi özelliği üzerinde durulmamıştır?
A) Adaletli olmak
B) Dengeli olmak
C) Cömert olmak
D) Örnek olmak
E) Ölçülü olmak

15-Peygamberimiz (s.a.v.) "Bir yerde veba ve benzeri, herhangi bir bulaşıcı hastalık olduğunu işittiğiniz zaman, o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık varsa oradan da çıkmayınız.” hadisiyle aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmiştir?
A) Karantina uygulamasına
B) Vebanın bulaşıcı olduğuna
C) Bulaşıcı hastalıktan kurtuluş olmayacağına
D) Tedavinin gerekliliğine
E) Hastalıklara sabretmek gerektiğine


16-"Kibirlenmeden ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyininiz ve sadaka veriniz.”
Yukardaki hadiste vurgulanmak istenen kavram hangisidir?
A) Giyim B) İsraf C) Yeme D) Sadaka E) İçme

17-aşağıdaki boşluklara uygun kelimeler yerleştiriniz (10p)

insanın duygu, düşünce, ahlak ve davranışlarında ölçülü, doğru ve orta hâlde olmasına …………… denir

tıp ile ilgili ayetler ve Peygamberimizden nakledilen hadislerin bütü nünü ifade etmek için kullanılan terim……………………………………

"İki nimet vardır ki insanların çoğu bunların kıymetini bilmez. Bunlar ………………………. ve boş vakittir.”

Peygamberimizin (s.a.v.) Medine’deki mescidine ......................................... denir

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Medine’de farklı inanç gruplarının bir arada huzur ve düzen içinde yaşamasını sağlamak amacıyla ...................................................... hazırlamıştır

18-"Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri müjdele!” (bakara 155)
"Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü onun her hâli kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur.”(2)

Yukarıdaki ayetten ve hadisten çıkarılabilecek ana düşünceler nelerdir? Kısaca açıklayınız(10p)

BAŞARILAR
Etiketler : Peygamberimizin Hayatı

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,0476