160x600
160x600

2. Türkler Arasında İslam'ın Yayılmasında Etkili Olan Şahsiyetler

  • 0

2.1. Ebu Hanife

- İmam-ı Azam ( Büyük İmam ) Olarak da bilinir.

- Asıl ismi Numan’dır.

- Hanefilik mwezhebi onun görüşleri etkisinde oluşmuştur.

- 699 Yılında Küfede doğmuş, 767 yılında Bağda’ta vefat etmiştir.

- Kuran ve sünnetten hükümler çıkarırken akla da gereken değer ve önemi vermiştir.

- En önemli eseri Fıkhu’l-Ekber’dir.

- İmam Yusuf ve İmam Muhammed gibi pek çok önemli öğrenci yetiştirmiştir.

2.2. Maturidi

- İmam Maturid’in görüşleri etrafında şekillenmiş bir mezheptir.

- Gerçek ismi Ebu Mansur’dur.

- Semerkand’ın Maturid köynünde 852 yılında doğmuş ve aynı yerde 944 yılında vefat etmiştir.

- Ebu Hanife’nin görüşlerinden etkilenmiştir.

- "Kitabu’t-Tevhit” ve "Te’vilati’l-Kur’an” önemli iki eseridir.

- Akla büyük önem veren bu ekol, Türklerin itikadi anlamda en çok kabul ettikleri mezhep olmuştur.

NOT: Maturidi – Hanefi Mezhepleri Türklerin İslam’ı benimsemesinde büyük rol oynamıştır. Selçuklu ve Osmanlı devletinin temelinin atılmasında büyük etkisi vardır

2.3. Ali er-Rıza

- 770 yılında Medine’de doğdu. 818 yılında Tus şehrinde vefat etti.

- Türbesi İran’da Meşhed diye bilinen yerdedir.

- Peygamberimizin soyundan gelir. Ehl-i Beyt’dendir.

- Babası Musa Kazım dır.

- Hadis, Fıkıh ve Tıp alanında meşhurdur.

- Türkistan ve Horasan bölgesinde İslam’ın yayılmasına öncülük etti.

- Müsned ve Sahifetü’r-Rıza isimli hadis eserleri vardır

2.4. Ahmet Yesevi

- Türk Tasavvuf geleneğinin öncüsüdür.

- Pir-i Türkistan olarak bilinir.

- 1090 yılında Kazakistan’da doğmuş, 1167 de Türkistan’ın Yesi sehrinde vefat etmiştir.

- En önemli eseri Divan-ı Hikmet’tir.

- Orta Asya Türkleri arasında İslam’ın yayılmasını sağlamıştır.

- Eserlerinde sade bir dil kullanmış ve islamın hoşgörü ve sevgi yönüne vurgu yapmıştır.

- Mevlana, Yunus Emre gibi düşünürlerden etkilenmiştir.

2.5. Ahi Evran

- 1171 ‘de Azerbaycan’da doğmuş 1262 yılında Kırşehir’de vefat etmiştir.

- Anadolu’da Ahilik Teşkilatını kurulmasında öncü olmuştur.

- Dericilikle uğraşan bir esnaftır.

- Hacı Bektaş-ı Veli ile sohbetinde bulunmuştur.

- Herkesin bir meslek edinmesine amaçlamıştır. Demircilik, marangozluk gibi meslekler bu devirde ön plana çıkmıştır.

- Hem meslek öğretilmesi hem de insanların ahlaken ve dinen gelişmesi amaçlanmıştır.

Ahilikte önem verilen ahlaki ilkelerden bazıları şunlardır:

- Misafirperver olmak

- İyi huylu ve güzel ahlaklı olmak.

- Doğru, güvenilir ve dürüst olmak

- Güler yüzlü olmak

- Cömert olmak

- Haram yememek

- Dünya malına tamah etmemek

2.6. Hacı Bektaş-ı Veli

- 1209 yılında Horasan’ın Nişabur şehrinde dünyaya gelmiştir.

- 1270 yılında Nevşehir Hacıbektaş’ta vefat etmiştir.

- Ahmet Yesevi geleneğinin bir temsilcisidir.

- Tasavvuf yolu ile Anadolu’nun İslamlaşmasına katkıda bulunmuştur.

- Ahilik teşkilatı içersinde de yer alır. Yeniçeriler arasında çok sevildiği için Yeniçeri ocağı piri olarak kabul edilir.

- En önemli eseri Makalat’dır.

Sözleri:

"incinsen de incitme.”

"Eline, diline, beline sahip ol.”

"Gelin canlar bir olalım. Bir olalım, iri olalım, diri olalım.”

2.7. Mevlânâ Celâleddin-i Rum

- 1207 yılında Afganistan’ın Belh Şehrinde doğdu.

1273 yılında Konya’da vefat etti.

Asıl ismi Muhammed Celaleedin’dir.

- Babası "Sultanü’l-Ulema” diye bilinen Bahaeddin Veled’dir.

- 1228 de Konya’ya gelip yerleşti.

- Şems-i Tebrizi ile karşılaştı ve ondan dersler aldı.

- Tasavvufi akımın en önemli isimlerindendir.

- Hoşgörüyü ve insan sevgisini ön planda tutmuştur.

- Mesnevi, Fihi Ma Fih, en önemli eserleridir.

Bu canım var oldukça ben Kur’an’ı.n tutsağıyım.

Muhammed Mustafa’nın yolundaki toprağım.

Benden başkaca bir söz nakledenler olursa,

Hem onu söyleyenden hem o sözden uzağım.

Mevlânâ

2.8. Yunus Emre

- Doğum yeri ve vefat ettiği yer bilinmemektedir.

- 1240 yılında doğup 1320 yılında vefat ettiği kabul edilir.

- Ahmet Yesevi ekolünün bir devamıdır. Onun görüşlerinden etkilenmiştir.

- Şiirlerinde sade bir dil kullanarak Allah sevgisinin artmasını sağlamıştır.

- "Yaratılanı yaradandan ötürü” sevmenin üzerinde durmuş her türlü dil, din, ırk ayrımcılığına son vermiştir.

"Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.” Yunus Emre

"İlim ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir.”

Etiketler : Türkler

Sosyal Paylaşım :

468x600

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yandex.Metrica
0,0408