12.Sınıf İçerikleri

Sizin için uygun 68 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Ebru

21.09.2022
(4 İçerik)

Tezhib

23.08.2022
(1 İçerik)

Ünite Değerlendirme

23 Görüntüleme 31.01.2023 (8 İçerik)

Ünite Değerlendirme

669 Görüntüleme 31.12.2022 (10 İçerik)

Bir Sahabi Tanıyorum: Abdullah b. Mes’ud (r.a.)

172 Görüntüleme 30.12.2022 (5 İçerik)

Sahabenin Peygamberimizle (s.a.v) İletişimi

214 Görüntüleme 30.12.2022 (5 İçerik)

Sahabenin Peygamber Efendimize ve Sünnetine Bağlılığı

329 Görüntüleme 29.12.2022 (6 İçerik)

İslam Davetinde Sahabenin Rolü

273 Görüntüleme 28.12.2022 (7 İçerik)

Peygamberimizin Yol Arkadaşları: Sahabe

176 Görüntüleme 27.12.2022 (8 İçerik)

Ünite Değerlendirme

1006 Görüntüleme 28.11.2022 (10 İçerik)

Mesleki Uygulama

777 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
Mesleki uygulama dersini alan öğrenciler; 1. Mesleki uygulama dersinin din görevlisinin mesleki formasyonu ve elde edeceği mesleki kazanımlar açısından önemini kavrar. 2. Alan bilgileri yanında bu bilgileri başkaları ile paylaşmaya yardımcı olacak tutum ve davranışları kazanır. 3. Toplumla (cemaatle) iletişim kurma ve hitap etme becerisi kazanır. 4. İmam - hatiplik ve müezzinlik yapma becerisi kazanır. 5. Usulüne uygun olarak vaaz yapar. 6. Usulüne uygun olarak hutbe okur. 7. Dinî törenlerde sunu ve dua yapar

İslam Tarihi

926 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
slam Tarihi dersini alan öğrenciler; 1. İslam tarihini dinî, siyasi, ekonomik ve kültürel boyutları ile kavrar. 2. İslamiyet’in doğuşu ve Hz. Muhammed Döneminin olayları hakkında bilgi sahibi olur. 3. Dört Halife Döneminde meydana gelen olaylar hakkında bilgi sahibi olur. Emeviler döneminde meydana gelen olayları sebep ve sonuçları ile açıklar. 4. Abbasi Devleti’nin kuruluşunu ve bu dönemin dinî ve siyasi olaylarını inceleyerek bu dönemdeki kültürel gelişmeleri bilir. 5. Türklerin İslamiyet’e girişleri ile İslam kültür ve medeniyetine katkılarını bilir. 6. Günümüz İslam ülkeleri ile Müslüman topluluklarını tanır ve bunların bulundukları coğrafi bölgeleri tanır.

Tefsir Okumaları

705 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
Tefsir Okumaları dersi öğretim programıyla öğrencilerin; 1. Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması gereken bir kitap olduğunun farkında olmaları, 2. Kur’an-ı Kerim ile kendi hayatı arasmda ilişki kurmaları, 3. Kur’an-ı Kerim’in içeriğini kavramaları, 4. Kur’an’ı anlamada meallerin ve tefsir kitaplarınm yerini ve önemini fark etmeleri, 5. Müfessirlerin Kur’an’ı farklı şekillerde yorumladığının farkında olmaları amaçlanmaktadır.

Kuran Okuma Teknikleri

608 Görüntüleme 23.08.2022 (1 İçerik)
1. Kur’an harflerini mahreçlerine uygun olarak telaffuz eder. 2. Tecvid kurallarını bilir ve uygular. 3. Programda belirtilen sureleri Kur’an okuma biçimlerine (Tertil, Tedvir ve Hadr) uygun olarak okur. 4. Kur’an kıraatında vakıf, ibtida ve vasi kurallarını bilir ve uygular. 5. Çeşitli cemiyetlerde ve meclislerde okunacak aşr-ı şerifleri bilir. 6. Kur’an tilâvetinde yaygın hataları farkeder ve düzeltme yollarını bilir. 7. Kur’an öğretiminde temel ilke ve yöntemleri açıklar.

İslam Ahlakı

791 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
Bu dersi alan öğrenciler; 1. Ahlak ile ilgili tanımları ve temel kavramları açıklar. 2. Ahlakın gayesinin iyi ve örnek insan (insan-ı kâmil) vasfı kazandırmak olduğunu fark eder. 3. İslam ahlakın kaynağının Kur’an ve sünnet olduğunun bilincine varır. 4. Eğitimin ahlak üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunun farkına varır. 5. Olumlu tutum ve davranışları bilir ve benimser. 6. Olumsuz tutum ve davranışları bilir ve bunlardan kaçınmayı ilke edinir. 7. Aile fertlerinin birbirlerine karşı görevlerini öğrenir ve açıklar. 8. İş ve meslek ahlakının temel ilkelerini kavrar ve uygular. 9. Allah’a ve Peygamberimize karşı vazifelerini öğrenir ve açıklar. 10. Âdâbı muâşereti (görgü kurallarını) öğrenir, özel ve sosyal hayatında uygular.

Hadis Metinleri

615 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
Hadis Metinleri dersini alan öğrenciler; 1. Dinin anlaşılması ve uygulanmasında hadisin önemini kavrar. 2. Güncel olaylar ışığında hadis metinlerini doğru anlar, yorumlar ve örneklerle hayata geçirerek uygular. 3. Hadislerin günlük hayatta uygulanabilir olduğunu kavrar. 4. Arapça hadis metinlerini daha rahat okuma ve anlama yeteneği kazanır. 5. Öğrendiği hadislerle, ibadetlerini ve hayatını daha anlamlı hâle getirir. 6. Ahlâkî değerlerin oluşmasında hadislerin etkisini kavrar. 7. Dinin temel delillerinden biri olan hadis kaynaklarını tanır. 8. Hadis bilgisini zenginleştirerek mesleki özgüven kazanır. 9. Hadis senetlerinde geçen ve çok sayıda hadis rivayet eden (râvi) sahabe ismini bilir.

Fıkıh Okumaları

584 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
Fıkıh Okumaları dersini alan öğrenciler; 1. Fıkhın insan hayatını kuşatan, bireysel ve toplumsal sorunlar için çözümler ortaya koyan bir ilim olduğunu kavrar. 2. Fıkhın, tarihî gelişimini ana hatlarıyla özetler. 3. Günümüz Müslümanlarının sıklıkla karşılaştığı problemleri açıklar. 4. Modern dünyada ortaya çıkan problemlerin Fıkıh ilmi içinde nasıl ele alındığı hakkında anlayış geliştirir. 5. Fıkıh ilmine dair problemlerle karşılaştığında hangi kaynaklardan yararlanması gerektiğini ve nasıl bir yaklaşım sergileyeceğini bilir. 6. Öğrenciler geniş kapsamlı bir ilmihal bilgisi edinir.

İslam Bilim ve Düşünce Tarihi

654 Görüntüleme 23.08.2022 (1 İçerik)
İslam Bilim ve Düşünce Tarihi dersini alan öğrenciler; 1. İslam bilim ve düşünce geleneğinin temel kavramlarını analiz eder. 2. İslam bilim ve düşünce geleneğinin doğuşu ve gelişim sürecini kavrar. 3. İslam medeniyetinde fen bilimleri alanında öne çıkan Müslüman bilim adamlarını tanır. 4. Fen bilimlerinin gelişmesinde İslam dininin pratiklerinin etkin olduğunu yorumlar 5. İslam medeniyetindeki bilim ve düşünce geleneğinin Batıdaki bilimsel gelişmelere etkisinin olduğunu fark eder. 6. İslam medeniyet havzasında geliştirilen yeni bulgular, yöntemler ve teknikler ile insanlığın ortak bilgi birikiminin nasıl bir değişime uğradığını analiz eder. 7. Bilim ve düşüncenin insanlığın ortak mirası olduğunu fark eder. 8. Son dönem fen ve sosyal ilimlerde öne çıkan şahsiyetleri tanır.

Arapça Metin Mukaleme (11-12. Sınıflar)

433 Görüntüleme 22.09.2022 (3 İçerik)
Metin Mükâleme Dersi Öğretim Programıyla öğrencilerin; 1. İletişimi mümkün olduğunca Arapça yürütmeleri, 2. İletişimde güncel kullanımlara odaklanmaları, 3. Gerçek yaşamda Arapça ile dinleme ve konuşma eylemlerinde bulunmaları, 4. Arapça dil becerilerini hayatın her alanında kullanmaları, 5. Görsel ve işitsel araçlar yardımıyla Arapçada kullanılan yapı ve sözcüklerle sürekli olarak karşılaşmaları, 6. Arapçayı tüm bedensel tepki ve drama etkinlikleriyle eğlenceli bir şekilde kullanmaları, 7. Arapça öğrenirken Türkçe ile Arapça arasında karşılaştırmalı çözümlemeler yapabilmeleri, 8. Arapça iletişim kurabilmeleri, 9. Ders programındaki konular ile birlikte elde edilen iletişim becerilerini günlük yaşantıya taşıyabilmeleri, 10. Elde edilen kazanımları, hatalara odaklanmadan tekrar tekrar kullanabilmeleri, 11. Arapça iletişime ilgi göstermeleri ve dil ortamları oluşturmaya istekli olmaları, 12. “Arapça hakkında bir şeyler öğrenmek” yerine Arapça iletişim becerilerini geliştirmeleri

Ebru

438 Görüntüleme 21.09.2022 (4 İçerik)
Ebru dersini alan öğrenciler; 1. Ebru sanatı hakkında genel bilgi edinir. 2. Ebru sanatının tarihi, dünya sanatları içindeki yeri ve bu sanatın önemli temsilcileri hakkında bilgi sahibi olur. 3. Ebru yapımı öncesi her türlü ön hazırlığı yapabilme becerisini kazanır. 4. Ebrunun bütün temel formlarını yapabilir. 5. Ebruda hatib ve çiçek formlarını teknede şekillendirmeyi kavrar. 6. Ebruda akkâse formların üretilme tekniklerini bilir.

Tezhib

410 Görüntüleme 23.08.2022 (1 İçerik)
Tezhib dersini alan öğrenciler; 1. Tezhib sanatı, motifler ve kullanılan malzemeler hakkında genel bilgi edinir, 2. Motif çizimi, desen tasarım kurallarını bilir, 3. Tezhib boyama tekniklerinin uygular, 4. Tezhib sanatının motif çeşitlerini bilir, 5. Tezhib sanatında kenarsuyu çeşitlerini uygular, 6. 16. yüzyıl klasik dönem tezhibini uygular.

Hüsn-i Hat

343 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
Hüsn-i Hat dersini alan öğrenciler; 1. Hat sanatı ve eserleri ile ilgili temel kavramları açıklar. 2. Hat sanatının tarihi gelişimini ana hatlarıyla bilir. 3. Hat çeşitlerini birbirinden ayırt eder. 4. En az bir yazı çeşidinde başlangıç düzeyinde yazma becerisine sahip olur. 5. Hat sanatında kullanılan malzemeleri tanır ve bunların nasıl kullanılacağını bilir. 6. Hüsn-i hat geleneğinde var olan, sanat meşkinde hoca-talebe münâsebetindeki klasik meşk usûlünü korur, erkân ve âdâbını bilir.
Whatsapp İletişim Hattı