9.Sınıf İçerikleri

Sizin için uygun 38 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

İHL 9. Sınıf Kuran-ı Kerim Dersi Dökümanları

940 Görüntüleme 23.08.2022 (1 İçerik)

İslam ve Sosyal Hayat

749 Görüntüleme 21.09.2022 (3 İçerik)
1. İslam’ın aileye verdiği önemi kavrar. 2. Boşanmanın bireysel ve toplumsal etkilerini analiz eder. 3. İslam’ın sosyal hayatla ilgili bazı temel ilkelerini ayet ve hadislerle açıklar. 4. Dinî ve ahlaki değerlerin sosyal hayattaki önemini kavrar. 5. Sosyal hayatı olumsuz etkileyen unsurları fark eder.

Kur'an-ı Kerim'i Okumaya Giriş

393 Görüntüleme 14.10.2021 (1 İçerik)

Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım

434 Görüntüleme 14.10.2021 (3 İçerik)

Risalet Öncesi Arap Yarımadası

769 Görüntüleme 21.09.2022 (4 İçerik)
1. İslam’ı anlamada Peygamberimizin hayatını öğrenmenin önemini kavrar. 2. Peygamberimizin risaletinden önce dünyanın dinî durumunu açıklar. 3. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nın coğrafi, siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik yapısını ve dinî özelliklerini tanır. 4. Cahiliye kavramını ve cahiliye zihniyetinin genel özelliklerini açıklar. 5. İslamiyet öncesi Hicaz’ın tarihi, dinî, sosyal ve kültürel hayatını kavrar.

İslam Medeniyeti ve Özellikleri

849 Görüntüleme 20.09.2022 (12 İçerik)
9.5.1. İslam medeniyeti kavramını izah eder. - Kültür ve medeniyet kavramları öğrenci seviyesine göre ana hatlarıyla ele alınır; İslam medeniyeti kavramı analiz edilir.

Değerler ve Değerlerin Kaynağı

360 Görüntüleme 20.09.2022 (13 İçerik)
9.4.1. Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. - Değer kavramının analizi yapılır; değerlerin oluşumunda; dinin, örf ve âdetlerin etkisine yer verilir.

İslam’da İbadet ve Kapsamı

328 Görüntüleme 20.09.2022 (15 İçerik)
9.3.1. İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. - İslam’da ibadetin kapsamı konusunda Allah’ın rızasına dayanan her davranışın ibadet olduğuna, bazı ibadetlerin (namaz, oruç, hac, zekât gibi) belirli bir vaktinin ve uygulanma şeklinin olduğuna, bazı ibadetlerin ise belirli bir vaktinin olmadığına değinilir.

Dinin Tanımı ve Kaynağı

479 Görüntüleme 20.09.2022 (20 İçerik)
9.2.1. Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. - Kur’an-ı Kerim’de din kavramının farklı anlamları ele alınır ve İslam âlimlerince yapılan din tanımlarına örnekler verilir. - Çeşitli disiplinlere (felsefe, sosyoloji, antropoloji, dinler tarihi) göre din tanımlarına birer örnek verilir.

İslamda Bilgi Kaynakları

3678 Görüntüleme 20.09.2022 (27 İçerik)
9.1.1. İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. - İslam’ın bilgi kaynaklarında; selim akıl, doğru haber ve salim duyu organlarının yanı sıra bilgi ve düşünme kaynakları hakkında felsefe ve bilim dünyasındaki yapılan değerlendirmeler, İslam kelamının epistemolojik yaklaşımları bağlamında ele alınır. Rüya, keşif ve ilhamın İslam âlimlerince bilgi kaynağı olarak kabul edilmediğine vurgu yapılır. Ayrıca güncel bilgi kaynaklarına (dijital kayıtlar gibi) değinilir. - Bilgiyi sevme, doğru bilgiye ulaşma ve faydalı bilgi ile bilgi ahlakı, bilginin kullanımı ve muhafazası gibi konulara da değinilir.

İnanç Dünyamız

715 Görüntüleme 21.09.2022 (10 İçerik)
1. İnsanın yaratılış amacını ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 2. Din kavramını tanımlar. 3. İman ile ilgili kavramları açıklar. 4. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadeti açıklar. 5. İslam’ın temel iman esaslarını açıklar. 6. İman esaslarını ayet ve hadislerle temellendirir. 7. İman esaslarını bütüncül bir şekilde kavrar.

9. Sınıf Arapça Dersi Dökümanları

855 Görüntüleme 28.09.2022 (40 İçerik)

İslam ve Ekonomik Hayat

234 Görüntüleme 21.09.2022 (3 İçerik)
1. İslam ekonomisinin temelindeki bazı ahlaki ilkeleri açıklar. 2. Helal kazancın önemini ayet ve hadislerle açıklar. 3. İslam tarihinden infak kültürüyle ilgili örnekler verir. 4. Karz-ı haseni ayet ve hadislerle açıklar. 5. Kul hakkına riayet etmeye özen gösterir. 6. İslam’ın işçi ve işveren hakkına verdiği önemi kavrar. 7. İslam’ın mülkiyet anlayışını yorumlar. 8. Ekonomik hayatı tehdit eden olumsuzlukları İslam’ın bakış açısına göre değerlendirir.

Peygamberimizin Risalet Öncesi Hayatı

326 Görüntüleme 21.09.2022 (3 İçerik)
1. Peygamberimizin soyunu ve ailesini tanır. 2. Peygamberimizin çocukluk dönemini açıklar. 3. Peygamberimizin gençlik döneminin genel özelliklerini açıklar. 4. Peygamberimizin nübüvvet öncesi erdemli davranışlarını kendine örnek alır. 5. Peygamberimizin Hira’daki tefekkür sürecini değerlendirir.

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri

149 Görüntüleme 20.09.2022 (16 İçerik)
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. - Hicaz Bölgesi, Kudüs ve Çevresi, Şam ve Bağdat Bölgesi; İran, Horasan, Türkistan ve Mâverâünnehir Bölgesi; Hint Alt Kıtası; Anadolu ve Balkanlar; Kuzey Afrika (Mısır ve Mağrip Bölgesi) ve Endülüs gibi İslam medeniyetinin tarihî süreçte hayat bulduğu ilim ve kültür havzaları ele alınır. - İslam medeniyetinin bu havzalara İslam’ın taşınmasına öncülük eden âlimler, komutanlar ve tüccarlara kısaca yer verilir. - İslam medeniyetine değer katan ana dillere (Türkçe, Arapça, Farsça) değinilir. - İslam medeniyetinin Anadolu ve Balkanlara taşınmasında Horasan, Anadolu ve Rumeli erenlerinin de rolüne kısaca değinilir. - Öğrencilerin Türkiye ile gönül coğrafyamız arasındaki tarihî ve kültürel bağların güçlenmesine yönelik sözlü ve yazılı önerilerde bulunabilecekleri etkinliklere yer verilir.

Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi

139 Görüntüleme 20.09.2022 (1 İçerik)
9.4.2. Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. - Gençlerin kişilik gelişimine değerlerin etkisi günlük hayattan örneklerle açıklanır.

İslam’da İbadetin Amacı ve Önemi

135 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
9.3.2. İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder.

İnsanın Doğası ve Din

169 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
9.2.2. İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. - İnsan doğasının maddi ve manevi yönüne değinilir; tarih boyunca insanın inanma ihtiyacının nedenleri Kur’an-ı Kerim’den ilgili ayetlerle ele alınır; dinin insan hayatındaki yeri ve önemi örneklerle açıklanır.

İslam İnancında İmanın Mahiyeti

678 Görüntüleme 20.09.2022 (7 İçerik)
9.1.2. İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. - İman tasdik ilişkisi, iman ikrar ilişkisi, iman bilgi ilişkisi ve iman amel ilişkisi konularına yer verilir. - İslam inancında imanın taklitten kurtarılarak tahkike ulaşmasının önemine de değinilir.

İbadet Hayatımız

220 Görüntüleme 21.09.2022 (20 İçerik)
1. İbadet kavramını açıklar. 2. İbadetin kabul edilme şartlarını açıklar. 3. İnançla ibadet arasındaki ilişkiyi yorumlar. 4. İbadette temizliğin yerini ve önemini ayet ve hadislerle örneklendirir. 5. Abdest, boy abdesti ve teyemmümün alınışını açıklar. 6. Namazın çeşitlerini, farz, vacip ve sünnetlerini açıklar. 7. Çeşitlerine göre namazın kılınışına örnekler verir. 8. Ramazan ayı ve orucun dindeki yerini ayet ve hadislerle örneklendirir. 9. Ramazan ve oruçla ilgili kavramları açıklar. 10. Zekât ve sadaka ile ilgili hükümleri açıklar. 11. Haccın yapılışını ana hatlarıyla açıklar. 12. Hac ve umre arasındaki farkı ayırt eder. 13. Hac ile ilgili kavramları açıklar. 14. Kurban ibadetinin dindeki yerini açıklar. 15. Salih amelin kapsamını söyler. 16. Dua ile tevbenin kişi hayatındaki ve dindeki önemini fark eder. 17. İbadetleri yapmaya istekli olur.
Whatsapp İletişim Hattı