10.Sınıf
Din Kült. ve Ahlak Bilgisi

Sizin için uygun 32 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Ünite Değerlendirme

273 Görüntüleme 17.01.2023 (10 İçerik)

Ünite Değerlendirme

1140 Görüntüleme 22.11.2022 (8 İçerik)

Dini Yorum Farklılıklarının Sebepleri

1304 Görüntüleme 20.09.2022 (10 İçerik)
10.5.1. Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. - Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğine vurgu yapılır; dinin yanlış yorumlanmasından doğan sorunların, dinin kendisinden kaynaklanmadığına değinilir. - Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri düzeye uygun bir biçimde ayrıntıya girilmeden ele alınır. 10.5.2. İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. - Yorum farklılıkları; insan unsuru; sosyal, siyasi, kültürel ve coğrafi ortam ile dinî metinlere yaklaşım ve onları yorumlama farklılıklarından kaynaklanan sebepler ile sınırlandırılır.

İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi

724 Görüntüleme 20.09.2022 (9 İçerik)
10.4.1. İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar.

Din ve Aile

1455 Görüntüleme 09.01.2023 (14 İçerik)
10.3.1. İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.

Kur’an-ı Kerim’de Gençler

3795 Görüntüleme 22.11.2022 (19 İçerik)
10.2.1. Kur’an-ı Kerim’den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir.

Allah İnancı ve İnsan

5424 Görüntüleme 01.11.2022 (22 İçerik)
10.1.1. Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar.

Dini Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar

467 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
10.5.3. Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir. - İtikad, fıkıh, mezhep ve fırka kavramları öğrencilerin seviyeleri ve kültürel altyapıları göz önünde bulundurularak ele alınır.

İslam Ahlakının Kaynakları

318 Görüntüleme 20.09.2022 (0 İçerik)
10.4.1. İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar.

Din, Kültür ve Sanat

948 Görüntüleme 10.01.2023 (16 İçerik)
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. - İslam dininin kültürel hayatımızın zenginleşmesindeki katkılarına ve İslam medeniyetinde öne çıkan sanat dallarına kısaca yer verilir. Ayrıca “ Eşyada asıl olan ibahadır.” ilkesinin sanat alanında da geçerli olduğuna değinilir.

Bir Genç Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

2381 Görüntüleme 22.11.2022 (9 İçerik)
10.2.2. Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir.

Allah’ın Varlığı ve Birliği

1753 Görüntüleme 01.11.2022 (6 İçerik)
10.1.2. Allah’ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. - “Gaye ve nizam”, “ekmel varlık” delilleri ile sınırlandırılır.

İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar

564 Görüntüleme 12.09.2022 (6 İçerik)

Ahlak ile Terbiye Arasındaki İlişki

474 Görüntüleme 20.09.2022 (3 İçerik)
10.4.2. Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. - Duygu yönetimi, düşünce yönetimi, davranış yönetimi, irade yönetimi gibi konular ayet ve hadislerle ilişkilendirilerek ele alınır.

Din ve Çevre

486 Görüntüleme 13.01.2023 (5 İçerik)
10.3.3. İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençler

1883 Görüntüleme 22.11.2022 (10 İçerik)
10.2.3. Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir.

Allah’ın İsim ve Sıfatları

3339 Görüntüleme 08.11.2022 (17 İçerik)
10.1.3. İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. - Allah’ın isim ve sıfatlarını kavramanın, O’nu tanımadaki önemine değinilir; isim ve sıfatların kâinatta tecellisi üzerinde durulur. İsim ve sıfatlar, Allah insan ilişkisi bağlamında; Bakara suresi 255. ayet, Haşr suresi 22-24. ayetler ve İhlâs suresi kapsamında işlenir.

İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar

403 Görüntüleme 20.09.2022 (3 İçerik)
10.5.4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. - Kazanım Ehl-i sünnet (Eşarilik ve Maturidilik) ve Şia (İmamiye ve Zeydiye) ile sınırlandırılır.

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar

451 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
0.4.3. İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. - Kazanım kapsamında yalan ve iftira, mahremiyetin ihlali (tecessüs), gıybet, haset, suizan, hile ve israf konularına değinilir. - Öğrencilerin İslam ahlakında yerilen bazı davranışların, bireysel ve toplumsal zararlarını değerlendirmelerine yönelik etkinliklere yer verilir.

Din ve Sosyal Değişim

485 Görüntüleme 13.01.2023 (10 İçerik)
10.3.4. İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. - Dinin sabiteleri ve değişkenleri üzerinde durulur; bazı dinî hüküm ve yorumların zamana ve mekâna göre değişebileceğine değinilir.
Whatsapp İletişim Hattı