10.Sınıf
Din Kült. ve Ahlak Bilgisi

Sizin için uygun 29 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Dini Yorum Farklılıklarının Sebepleri

826 Görüntüleme 20.09.2022 (10 İçerik)
10.5.1. Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. - Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğine vurgu yapılır; dinin yanlış yorumlanmasından doğan sorunların, dinin kendisinden kaynaklanmadığına değinilir. - Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri düzeye uygun bir biçimde ayrıntıya girilmeden ele alınır. 10.5.2. İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. - Yorum farklılıkları; insan unsuru; sosyal, siyasi, kültürel ve coğrafi ortam ile dinî metinlere yaklaşım ve onları yorumlama farklılıklarından kaynaklanan sebepler ile sınırlandırılır.

İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi

328 Görüntüleme 20.09.2022 (9 İçerik)
10.4.1. İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar.

Din ve Aile

268 Görüntüleme 20.09.2022 (9 İçerik)
10.3.1. İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.

Kur’an-ı Kerim’de Gençler

278 Görüntüleme 20.09.2022 (10 İçerik)
10.2.1. Kur’an-ı Kerim’den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir.

Allah İnancı ve İnsan

2440 Görüntüleme 20.09.2022 (17 İçerik)
10.1.1. Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar.

Dini Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar

114 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
10.5.3. Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir. - İtikad, fıkıh, mezhep ve fırka kavramları öğrencilerin seviyeleri ve kültürel altyapıları göz önünde bulundurularak ele alınır.

İslam Ahlakının Kaynakları

85 Görüntüleme 20.09.2022 (0 İçerik)
10.4.1. İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar.

Din, Kültür ve Sanat

121 Görüntüleme 20.09.2022 (4 İçerik)
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. - İslam dininin kültürel hayatımızın zenginleşmesindeki katkılarına ve İslam medeniyetinde öne çıkan sanat dallarına kısaca yer verilir. Ayrıca “ Eşyada asıl olan ibahadır.” ilkesinin sanat alanında da geçerli olduğuna değinilir.

Bir Genç Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

129 Görüntüleme 20.09.2022 (1 İçerik)
10.2.2. Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir.

Allah’ın Varlığı ve Birliği

816 Görüntüleme 20.09.2022 (1 İçerik)
10.1.2. Allah’ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. - “Gaye ve nizam”, “ekmel varlık” delilleri ile sınırlandırılır.

İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar

163 Görüntüleme 12.09.2022 (6 İçerik)

Ahlak ile Terbiye Arasındaki İlişki

110 Görüntüleme 20.09.2022 (3 İçerik)
10.4.2. Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. - Duygu yönetimi, düşünce yönetimi, davranış yönetimi, irade yönetimi gibi konular ayet ve hadislerle ilişkilendirilerek ele alınır.

Din ve Çevre

89 Görüntüleme 20.09.2022 (1 İçerik)
10.3.3. İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençler

132 Görüntüleme 20.09.2022 (6 İçerik)
10.2.3. Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir.

Allah’ın İsim ve Sıfatları

736 Görüntüleme 20.09.2022 (5 İçerik)
10.1.3. İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. - Allah’ın isim ve sıfatlarını kavramanın, O’nu tanımadaki önemine değinilir; isim ve sıfatların kâinatta tecellisi üzerinde durulur. İsim ve sıfatlar, Allah insan ilişkisi bağlamında; Bakara suresi 255. ayet, Haşr suresi 22-24. ayetler ve İhlâs suresi kapsamında işlenir.

İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar

103 Görüntüleme 20.09.2022 (3 İçerik)
10.5.4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. - Kazanım Ehl-i sünnet (Eşarilik ve Maturidilik) ve Şia (İmamiye ve Zeydiye) ile sınırlandırılır.

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar

100 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
0.4.3. İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. - Kazanım kapsamında yalan ve iftira, mahremiyetin ihlali (tecessüs), gıybet, haset, suizan, hile ve israf konularına değinilir. - Öğrencilerin İslam ahlakında yerilen bazı davranışların, bireysel ve toplumsal zararlarını değerlendirmelerine yönelik etkinliklere yer verilir.

Din ve Sosyal Değişim

99 Görüntüleme 20.09.2022 (3 İçerik)
10.3.4. İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. - Dinin sabiteleri ve değişkenleri üzerinde durulur; bazı dinî hüküm ve yorumların zamana ve mekâna göre değişebileceğine değinilir.

Bazı Genç Sahabeler

117 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
10.2.4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. - “Bilge ve Kahraman Bir Genç: Hz. Ali”, “Genç Bir Davetçi: Erkam b. Ebi’l-Erkam”, “Genç Bir Öğretmen: Mus'ab b. Umeyr”, “Genç Bir Komutan: Üsame b. Zeyd”, “Genç Bir Yönetici: Muaz b. Cebel”, “Genç Bir Âlim: Hz. Aişe”, “Genç Bir Anne: Hz. Fatıma”, “Sorumluluk Sahibi Bir Genç: Esma binti Ebi Bekir”, “Habeş Kralının Huzurunda Bir Genç: Cafer b. Ebi Talib” konularına yer verilir.

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri

275 Görüntüleme 20.09.2022 (1 İçerik)
10.1.4. İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. - Kazanım kapsamında insanın olumlu özellikleri öne çıkarılır.
Whatsapp İletişim Hattı