11.Sınıf
Din Kült. ve Ahlak Bilgisi

Sizin için uygun 25 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Yahudilik

16.05.2023
(33 İçerik)

Ünite Değerlendirme

667 Görüntüleme 16.05.2023 (8 İçerik)

Ünite Değerlendirme

2123 Görüntüleme 20.01.2023 (10 İçerik)

Ünite Değerlendirme

1931 Görüntüleme 27.11.2022 (8 İçerik)

Yahudilik

5276 Görüntüleme 16.05.2023 (33 İçerik)
11.5.1. Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. - Yahudiliğin; tarihçesine, inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına; İbrani, İsrail, Yahudi ve Musevi kavramlarına; Yahudilerin kitap ve peygamber anlayışına ve günümüz Yahudi mezheplerine yer verilir. Ayrıca “Siyonizm” konusuna değinilir.

İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar

8218 Görüntüleme 14.03.2023 (19 İçerik)
11.4.1. İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. - İnançla ilgili yaklaşımlardan teizm, deizm, materyalizm, pozitivizm, sekülarizm, agnostisizm, ateizm ve nihilizme yer verilir. İnançla ilgili yaklaşımlar ele alınırken “kötülük problemi” üzerinde durulur ve problemin inançla ilgili yaklaşımlarla olan ilişkisine değinilir.

İslam'ın Aydınlık Yolu: Hidayet

4448 Görüntüleme 10.01.2023 (20 İçerik)
11.3.1. Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. - Cihat kavramı; anlam genişliği göz önünde bulundurularak salt savaş ile sınırlandırılmadan tüm boyutlarıyla ve Mekkî ve Medenî ayetlerin bu kavrama yüklediği anlamlar bağlamında ele alınır. Cihadın bir ibadet olarak farzı ayın ve farz-ı kifaye olduğu durumlara değinilir. Bu kapsamda ceht, mücahede, davet, tebliğ, irşat, emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker, kıtal/mukatele ve şehadet kavramlarına yer verilir. 11.3.2. Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder.

Hz. Muhammed'in Şahsiyeti

6092 Görüntüleme 23.11.2022 (21 İçerik)
11.2.1. Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. - Hz. Muhammed’in beşerî yönü ile ilgili ayetlerden örnek verilmesine özen gösterilir. - Hz. Muhammed’in ahlaki özellikleri örneklerle ele alınır. - Öğrencilerin, İslam’ı anlamada Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetinin yerini analiz edebileceği etkinliklere yer verilir.

Varoluşun ve Hayatın Anlamı

6058 Görüntüleme 02.11.2022 (16 İçerik)
11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. - Kur’an-ı Kerim’den dünya hayatının amacıyla ilgili örnekler verilmesine özen gösterilir.

Hristiyanlık

1810 Görüntüleme 16.05.2023 (13 İçerik)
11.5.2. Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. - Hıristiyanlığın; tarihçesine, inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına; Hıristiyanlığın kurumsallaşmasında ve inanç esaslarının oluşmasında Pavlus’un rolüne; Hıristiyanların vahiy ve peygamber anlayışına ve Hıristiyan gruplara (Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık) yer verilir. Ayrıca “evanjelik akımlar”dan kısaca bahsedilir.

Yeni Dini Hareketler

2055 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
11.4.2. Yeni dinî akımların özelliklerini değerlendirir. - “Milenyum Tarikatları”, “Kıyamet Tarikatları” gibi adlarla sınıflandırılan yeni dinî akımların ortak yönlerine, ortaya çıkma ve yaygınlaşma sebeplerine ve ülkemize olan yansımalarına güncel örneklerle yer verilir. - Dinî değerlerin istismarının olumsuz sonuçlarına değinilir; din istismarının siyasi, ekonomik ve sosyal sebepleri üzerinde durulur. Bu kapsamda FETÖ gibi illegal, çıkarcı yapı ve gruplara değinilir. - Batı’da ortaya çıkan “İslamofobi/İslam karşıtlığı” gibi ırkçı akımların gelişmesine sebep olarak gösterilen, hem söylemleri hem de eylemleriyle başta Müslüman halklar olmak üzere dünya üzerinde yaşayan pek çok halka zarar veren, DEAŞ gibi şiddet odaklı, terörist, illegal ve marjinal gruplara değinilir.

Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan

1844 Görüntüleme 17.01.2023 (5 İçerik)
11.3.1. Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. - Cihat kavramı; anlam genişliği göz önünde bulundurularak salt savaş ile sınırlandırılmadan tüm boyutlarıyla ve Mekkî ve Medenî ayetlerin bu kavrama yüklediği anlamlar bağlamında ele alınır. Cihadın bir ibadet olarak farzı ayın ve farz-ı kifaye olduğu durumlara değinilir. Bu kapsamda ceht, mücahede, davet, tebliğ, irşat, emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker, kıtal/mukatele ve şehadet kavramlarına yer verilir. 11.3.2. Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder.

Hz. Muhammed'in Peygamberlik Yönü

3811 Görüntüleme 24.11.2022 (10 İçerik)
11.2.2. Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. - Hz. Muhammed’in tebliğ, tebyin, teşri ve temsil (İslam’ı anlama ve yaşama konusundaki örnekliği) görevlerine değinilir.

Ahiret Alemi

3404 Görüntüleme 02.11.2022 (10 İçerik)
11.1.2. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. - Ölüm, kabir, berzah âlemi, kıyamet, ba’s, haşir, hesap, cennet ve cehennem kavramlarına yer verilir. - Kıyamet ve yeniden diriliş gibi konular akli ve naklî deliller ışığında ele alınır.

Kur’an’dan Mesajlar: Enam Suresi 59. Ayet ve Lokman Suresi 27. Ayet

1486 Görüntüleme 21.03.2023 (5 İçerik)
11.4.3. En’âm suresi 59 ve Lokmân suresi 27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. - Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Allah İçin Samimiyet: İhlas

1695 Görüntüleme 18.01.2023 (5 İçerik)
11.3.1. Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. - Cihat kavramı; anlam genişliği göz önünde bulundurularak salt savaş ile sınırlandırılmadan tüm boyutlarıyla ve Mekkî ve Medenî ayetlerin bu kavrama yüklediği anlamlar bağlamında ele alınır. Cihadın bir ibadet olarak farzı ayın ve farz-ı kifaye olduğu durumlara değinilir. Bu kapsamda ceht, mücahede, davet, tebliğ, irşat, emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker, kıtal/mukatele ve şehadet kavramlarına yer verilir. 11.3.2. Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder.

Hz. Muhammed'e Bağlılık ve İtaat

3708 Görüntüleme 27.11.2022 (12 İçerik)
11.2.3. Hz. Peygamber’e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. - Hadis ve sünnet kavramlarına, İslam’ın anlaşılmasında sünnetin önemine ve kültürümüzde Peygamber ve Ehl-İ Beyt sevgisine de değinilir. - Hadis kaynaklarından Kütüb-i tis’a ve müellifleri isim olarak listelenir.

Ahirete Uğurlama

3467 Görüntüleme 03.11.2022 (8 İçerik)
11.1.4. Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. - Vefat edenin vasiyet ve borçları; tekfin ve teçhiz, cenaze namazı, taziye ve Kur’an okuma, dua etmek ve hayır yapmak konularına yer verilir. - Cenaze namazına katılmanın ve taziyede bulunmanın, dinî ve insani bir görev olduğuna değinilir. - Kültürümüzde cenaze uğurlama ile ilgili gelenekler tanıtılır; ayrıca Alevi-Bektaşilikte yer alan “Hakk’a Uğurlama Erkânı” gibi cenaze uğurlama geleneklerine de değinilir.

Allah’ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva

1980 Görüntüleme 19.01.2023 (5 İçerik)
11.3.1. Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. - Cihat kavramı; anlam genişliği göz önünde bulundurularak salt savaş ile sınırlandırılmadan tüm boyutlarıyla ve Mekkî ve Medenî ayetlerin bu kavrama yüklediği anlamlar bağlamında ele alınır. Cihadın bir ibadet olarak farzı ayın ve farz-ı kifaye olduğu durumlara değinilir. Bu kapsamda ceht, mücahede, davet, tebliğ, irşat, emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker, kıtal/mukatele ve şehadet kavramlarına yer verilir. 11.3.2. Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder.

Kur'an'dan Mesajlar: Ahzab Suresi, 25-45 ve 46. Ayetler

1243 Görüntüleme 27.11.2022 (6 İçerik)
11.2.4. Ahzâb suresi 45-46. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. - Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Kur'an'dan Mesajlar: Bakara Suresi, 153-157. Ayetler

1701 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
11.1.5. Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. - Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
Whatsapp İletişim Hattı