12.Sınıf
Din Kült. ve Ahlak Bilgisi

Sizin için uygun 21 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

Özetler ve Bulmacalar

538 Görüntüleme 29.09.2022 (17 İçerik)

Hinduizm

481 Görüntüleme 20.09.2022 (16 İçerik)
12.5.1. Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. - Hinduizm’in; tarihçesine, inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına yer verilir.

Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler

281 Görüntüleme 20.09.2022 (15 İçerik)
12.4.1. Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. - Güncel dinî meselelerin çözümü için öne sürülen ilke ve yöntemlerin, İslâm âlimlerinin üzerinde icma ettiği temel esas ve hükümlere ters düşmemesi, bu önerilerin “zarûrât-ı diniye” adı verilen kesin hükümlere aykırı olmaması gibi ilkelere vurgu yapılır. - İslam’ın ortaya koyduğu çözümlerin temel amacının, insanların can, nesil, akıl, mal ve din emniyetini güvence altına almak olduğuna dikkat çekilir. - Çözüm önerilerinin fıtrata, yani Allah'ın koyduğu dengeye ve yaratılışa aykırı olmamasına; temel ahlaki değerleri ihlal etmemesi gerektiğine değinilir. - Sorunların ele alınmasında, farklı uzmanlık alanlarına ve kolektif akla başvurulmasının önemi üzerinde durulur.

Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu

365 Görüntüleme 20.09.2022 (17 İçerik)
12.3.1. İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir.

Türklerin Müslüman Olmaları

256 Görüntüleme 12.09.2022 (14 İçerik)

Din ve Bilim İlişkisi

1845 Görüntüleme 21.09.2022 (20 İçerik)
12.1.1. Din-bilim ilişkisini tartışır. - İlim öğrenmeyi teşvik eden ayet ve hadislerden örnekler verilir.

Budizm

119 Görüntüleme 20.09.2022 (3 İçerik)
12.5.2. Budizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. - Budizm’in; tarihçesine, inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına yer verilir.

İktisadi Hayatla İlgili Meseleler

113 Görüntüleme 20.09.2022 (5 İçerik)
12.4.2. İslam’ın ekonomik hayatla ilgili ahlaki ölçülerini yorumlar. - İslam’ın mülkiyet anlayışı, fakirlik problemine bakışı ve fakirliğin çözümü için ortaya koyduğu ilkeler ele alınır. - İslam’da İşçi ve işveren haklarına yer verilir. Ayrıca “İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamında “güvenli yaşam” hususuna da değinilir.

Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu

97 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
12.3.2. Tasavvufi düşüncede ahlaki boyutun önemini fark eder. - Edep ve insan-ı kâmil kavramlarının tasavvufi düşüncedeki yerine de değinilir.

Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler

120 Görüntüleme 20.09.2022 (4 İçerik)
2.2.2. Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan şahsiyetlerden; Ebu Hanife, Cafer esSadık, Maturidi, Şafii, Eş’ari, Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Ahi Evran, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Sarı Saltuk, Hacı Bayram-ı Veli’ye öğrenci seviyesine göre yer verilir. - Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan şahsiyetlerin ortak değerimiz olduğuna değinilir.

İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi

562 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
12.1.2. İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir.

Konfüçyanizm

93 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
12.5.3. Konfüçyanizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. - Konfüçyanizm’in; tarihçesine, inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına yer verilir.

Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler

97 Görüntüleme 20.09.2022 (5 İçerik)
12.4.3. Gıda maddeleri ve bağımlılık konusundaki dinî ve ahlaki ilkeleri açıklar. - Yiyecek ve içecekler konusunda “Eşyada asıl olan ibahadır.” ilkesi kapsamında “yasakların sınırlı, helaller alanının ise geniş olduğu” vurgulanır. 12.4.4. Sağlık ve tıpla ilgili bazı meseleleri dinî ve ahlaki ölçüler çerçevesinde yorumlar. - Otopsi, ötenazi, organ nakli, kan bağışı, haram maddelerle tedavi ve intihar konularına ayrıntıya girilmeden öğrenci seviyesi dikkate alınarak yer verilir.

Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar

111 Görüntüleme 20.09.2022 (5 İçerik)
12.3.3. Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. - Yesevilik, Kadirilik, Rifailik, Mevlevilik, Nakşibendilik ve Alevilik-Bektaşilik konularına yer verilir. 12.3.4. Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. - Cem ve cemevi, musahiplik, razılık ve kul hakkının sorulması, cemde on iki hizmet, semah, gülbank, Hızır ve Muharrem orucu konularına yer verilir.

Kur’an’dan Mesajlar: Nisa Suresi 136. Ayet

83 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
12.2.3. Nisâ suresi 69. ayette verilen mesajları değerlendirir. - Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları

476 Görüntüleme 20.09.2022 (12 İçerik)
12.1.3. İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. - Kurumlar; cami, mescit, mektep, medrese, daru’l-kurra, daru’l-hadis, beytü’l-hikme kütüphane, rasathane ve şifahane ile sınırlandırılır.

Taoizm

102 Görüntüleme 20.09.2022 (1 İçerik)
12.5.4. Taoizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. - Taoizm’in; tarihçesine, inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına yer verilir. Anahtar Kavramlar karma, tenasüh, reenkarnasyon

Kur’an’dan Mesajlar: En’am Suresi 151 ve 152. Ayetler

97 Görüntüleme 20.09.2022 (3 İçerik)
12.4.5. En’âm suresi 151-152. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. - Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Kur’an’dan Mesajlar: Hucurat Suresi 10. Ayet

80 Görüntüleme 20.09.2022 (2 İçerik)
12.3.5. Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. - Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar

329 Görüntüleme 20.09.2022 (5 İçerik)
12.1.4. Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. - Geçmişten günümüze Müslümanların bilim alanında yaptığı öncü ve özgün çalışmalara (dil, fıkıh, kelam, tefsir, hadis, tarih, felsefe, coğrafya, tıp, astronomi, matematik, fizik, kimya) ana hatlarıyla yer verilir ve bu çalışmaların diğer medeniyetlerdeki ilmî gelişmelere olan etkisine değinilir.
Whatsapp İletişim Hattı