10.Sınıf
İmam Hatip Lisesi

Sizin için uygun 18 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

İbadât

12.01.2023
(13 İçerik)

İHL 10. Sınıf Kuran-ı Kerim Dersi Dökümanları

1410 Görüntüleme 23.08.2022 (1 İçerik)

İHL 10 Osmanlı Türkçesi

1058 Görüntüleme 14.10.2021 (11 İçerik)

Hadis İlmi ve Temel Kavramları

1549 Görüntüleme 13.01.2023 (9 İçerik)
1. Hadis ilminin konusunu ve önemini açıklar. 2. Hadis ilminin diğer İslami ilimlerle ilişkisini yorumlar. 3. Hadis ilmindeki temel kavramların, hadisleri anlamadaki önemini fark eder. 4. Hadis ve sünnet arasındaki farkı ayırt eder. 5. İman ve salih amellerle ilgili hadisleri yorumlar.

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası

1379 Görüntüleme 13.01.2023 (7 İçerik)
1. İslam’ı anlamada Peygamberimizin hayatını öğrenmenin önemini kavrar. 2. Peygamberimizi tanımada Siyer ilminin temel kaynaklarını ve kavramlarını tanımanın önemini fark eder. 3. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nın coğrafi, siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik yapısını ve dinî özelliklerini tanır. 4. Cahiliye kavramını ve cahiliye zihniyetinin genel özelliklerini açıklar. 5. İslamiyet öncesi Hicaz’ın tarihi, dinî, sosyal ve kültürel hayatını tanır.

Fıkıh İlmi

1478 Görüntüleme 12.01.2023 (6 İçerik)
1. Fıkıh ilminin tanımını, amacını ve önemini açıklar. 2. Fıkhın konusunu ve kapsamını açıklar. 3. Fıkıh ile fıkıh usulü ilişkisini temellendirir. 4. Fıkıh ilminin diğer bilimlerle ilişkisini kurar. 5. Fıkıh ilminin temel ilkelerini örneklerle açıklar.

10. Sınıf Arapça Dersi Dökümanları

1136 Görüntüleme 06.10.2019 (1 İçerik)

Sünnetin Konumu

1403 Görüntüleme 13.01.2023 (10 İçerik)
1. Dini anlamada ve yaşamada Hz. Peygamber’e (s.a.v.) olan ihtiyacı ayet ve hadislerle açıklar. 2. Hadis ile sünnetin dindeki yerini ve bağlayıcılığını ayet ve hadislerle açıklar. 3. Sünnetin evrensel yönüne ve sünnetin ortaya koyduğu bazı evrensel ilkelere örnekler verir. 4. Örnek alma ile taklit arasındaki farkı ayırt eder. 5. Kur’an ve sünnete bağlılık ile ilgili hadisleri yorumlar.

Hz. Peygamber’in Risalet Öncesi Hayatı

1626 Görüntüleme 13.01.2023 (10 İçerik)
1. Peygamberimizin soyunu ve aile ortamını tanır. 2. Peygamberimizin çocukluk dönemini açıklar. 3. Peygamberimizin gençlik döneminin genel özelliklerini açıklar. 4. Peygamberimizin aile bireyleri ile ilişkilerini ideal bir model olarak benimser. 5. Peygamberimizin nübüvvet öncesi erdemli davranışlarını kendine örnek alır. 6. Peygamberimizin Hira’daki tefekkür sürecini değerlendirir.

Fıkıh İlminin Doğuşu, Gelişmesi ve İctihad

1185 Görüntüleme 12.01.2023 (7 İçerik)
1. Başlangıç dönemi fıkhi faaliyetleri açıklar. 2. İçtihat kavramını naslarla temellendirir. 3. İçtihadın şartlarını ve gerekliliğini açıklar. 4. Sosyal değişim ile içtihadın gerekliliği arasında ilişki kurar. 5. Fıkhi mezheplerin oluşumunu hazırlayan sebepleri değerlendirir. 6. Fıkhi mezheplerin belirgin özelliklerini sıralar. 7. Müçtehitlerin fıkhi sorunlara çözüm üretme yöntemlerini örneklerle açıklar. 8. Fıkhi mezheplerin İslam’ı yaşamada gerekliliğini fark eder. 9. Fıkıh tarihinde kanunlaştırma çalışmalarını açıklar. 10.Fıkıh ilmindeki yeni gelişmelerin farkında olur. 11.Fıkhi mirasımızdaki ilkelerle güncel meselelerin çözülebileceğini kavrar.

Hadis Tarihi

1277 Görüntüleme 13.01.2023 (14 İçerik)
1. Hz. Peygamber dönemindeki hadislerle ilgili çalışmaları açıklar. 2. Sahabe ve tâbiînin hadis rivayetindeki rolünü ve hassasiyetini fark eder. 3. Hadislerin tedvin ve tasnifi ile ilgili tarihî süreci açıklar. 4. Temel hadis kaynaklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 5. Temel hadis kaynaklarının tedvin ve tasnifinden sonra yapılan çalışmalara örnekler verir. 6. Temel hadis kaynaklarının Kur’an’ı anlamadaki önemini açıklar. 7. Ahlak ile ilgili hadisleri yorumlar.

Risaletin Mekke Dönemi

1920 Görüntüleme 17.02.2023 (70 İçerik)
1. Peygamberimizin risaletinden önce dünyanın dinî durumunu açıklar. 2. Peygamberliğin insanlık tarihi açısından önemini fark eder. 3. Peygamberimizin İslam’a davet sürecini ve davet metodunu açıklar. 4. Peygamberimizin tebliğine karşı tepkileri nedenleriyle birlikte değerlendirir. 5. Habeşistan hicretlerinin sebep ve sonuçlarını açıklar. 6. Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) Müslüman olmalarının, Müslümanların güçlenmesine katkılarını yorumlar. 7. Kureyşli müşriklerin Müslümanlara uyguladığı baskıları açıklar. 8. Peygamberimizin Taif yolculuğunun sebep ve sonuçlarını yorumlar. 9. İsra ve Miraç olayının, Peygamberimiz ve Müslümanlar açısından önemini fark eder. 10. Akabe Biatları’nın Yesrib’de İslam’ın yayılışı açısından önemini kavrar. 11. Yesrib’e hicretin sebeplerini ve önemini kavrar. 12. Peygamberimizin Kuba’daki faaliyetlerini açıklar. 13. Hicretin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel sonuçlarını irdeler.

Fıkhi Hükümler ve Kaynakları

2214 Görüntüleme 20.02.2023 (53 İçerik)
1. Ehliyetin şartlarını ve ehliyeti kısıtlayan durumları açıklar. 2. Teklif ve hüküm kavramlarını açıklar. 3. Ef’âl-i Mükellefin ile ilgili hükümleri sınıflandırır. 4. Mükellefiyetin şartlarını ve mükellefiyeti ortadan kaldıran durumları açıklar. 5. Zaruri durumlara göre farklı hükümlerin olabileceğini kavrar. 6. Fıkhi hükümlerin delillerini açıklar. 7. Kaynaklardan fıkhi hüküm çıkarma ilkelerini kavrar.

Hadis Çeşitleri

1470 Görüntüleme 21.02.2023 (40 İçerik)
Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. Hadisleri kaynağına, râvi sayısına ve sıhhat derecelerine göre sınıflandırır. 2. Sahih, hasen ve zayıf hadis arasındaki farkları ayırt eder. 3. Mevzu hadislerin ortaya çıkış nedenlerini kavrar. 4. Hadis uydurma faaliyetlerine karşı alınan önlemleri açıklar. 5. Mevzû hadislerin İslam’a verdiği zararları açıklar. 6. Muamelat ile ilgili hadisleri yorumlar.

Risaletin Medine Dönemi

1078 Görüntüleme 13.01.2023 (24 İçerik)
1. Medine’de İslam toplumunun oluşum sürecini açıklar. 2. Seriyye ve gazveleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 3. Peygamberimizin münafıklarla mücadele metodunu yorumlar. 4. Peygamberimizin diğer din mensuplarıyla ilişkilerinin dayandığı ilkeleri kavrar. 5. Peygamberimizin tebliğinde İslam’a davet mektuplarının yerini açıklar. 6. Veda Haccı’nın önemini ve Veda Hutbesi’ndeki evrensel mesajları yorumlar. 7. Peygamberimizin vefatının Müslümanlar üzerinde bıraktığı tesiri açıklar. 8. Peygamberimizin ahlaki özelliklerini hayatında uygulamaya istekli olur.

İbadât

1101 Görüntüleme 12.01.2023 (13 İçerik)
1. Ezanın teşri hikmetini ve ezanla ilgili fıkhi hükümleri açıklar. 2. Namazın farziyetini ve önemini fıkhi deliller ile temellendirir. 3. Namaz ile ilgili fıkhi hükümleri açıklar. 4. Cemaatle namaz ve imamet ile ilgili fıkhi hükümleri kavrar. 5. Zekât farziyetini ve önemini fıkhi deliller ile temellendirir. 6. Zekât ve sadaka ile ilgili kavram ve hükümleri açıklar. 7. Orucun farziyetini ve önemini fıkhi deliller ile temellendirir. 8. Oruç ile ilgili kavram ve hükümleri açıklar. 9. Haccın farziyetini ve önemini fıkhi deliller ile temellendirir. 10. Hac ve umre ile ilgili fıkhi hükümleri açıklar. 11. Kurban ile ilgili fıkhi delil ve hükümleri açıklar. 12. Cihatla ilgili temel kavram ve hükümleri açıklar. 13. Cihat ibadetini ayetler ışığında açıklar.

Hadislerin Tenkidi

1129 Görüntüleme 07.03.2023 (21 İçerik)
1. Senet ve metin tenkidinde esas alınan ölçütleri açıklar. 2. Hadislerin sıhhatinin tespitinde senet ve metin tenkidinin önemini kavrar. 3. Hadis tenkidi ile hadis inkârı arasındaki farkı ayırt eder. 4. İlim ile ilgili hadisleri yorumlar.

Muamelât ve Ukûbât

758 Görüntüleme 12.01.2023 (8 İçerik)
1. Nikâh ve talak ile ilgili kavram ve hükümleri delilleriyle açıklar. 2. Miras ile ilgili kavram ve hükümleri delilleriyle açıklar. 3. İslam’ın mülkiyet ile ilgili hükümlerini ayet ve hadislerle açıklar. 4. İslam’ın ekonomik hayat ile ilgili düzenlemelerini açıklar. 5. İslam ceza hukukunun temel ilke ve kavramlarını kavrar.

Hadis ve Sünnetin Anlaşılması

778 Görüntüleme 13.01.2023 (14 İçerik)
1. Hadis ve sünnetin anlaşılmasını konu edinen ilimleri tanır. 2. Hadis ve sünnetin anlaşılmasında Kur’an’ın temel ölçüt olduğunu fark eder. 3. Hadis ve sünnetin anlaşılmasında bütüncül yaklaşımı önemser. 4. Hadis ve sünnetin doğru anlaşılmasında farklı disiplinlerin katkısını fark eder. 5. Hadis ile sünnetin öğrenilmesi ve anlaşılmasıyla ilgili hadisleri yorumlar.
Whatsapp İletişim Hattı