11.Sınıf
İmam Hatip Lisesi

Sizin için uygun 21 içerik bulduk (Filtre bölümünden istediğiniz kriterlere göre kayıt arayabilirsiniz.)

Görünüm

İHL 11 Mesleki Arapça Dersi Dökümanları

1563 Görüntüleme 23.08.2022 (3 İçerik)

İHL 11. Sınıf Kuran-ı Kerim Dersi Dökümanları

1043 Görüntüleme 23.08.2022 (1 İçerik)

İHL 11 Osmanlı Türkçesi

504 Görüntüleme 14.10.2021 (10 İçerik)

Din Hizmetleri ve İletişim

973 Görüntüleme 14.01.2023 (5 İçerik)
1. Din hizmetlerindeki temel kavramları açıklar. 2. Din görevlisinin sahip olması gereken nitelikleri kavrar. 3. Din hizmeti uygulamalarının gerektirdiği kişisel, mesleki ve toplumsal özelliklere sahip olmaya özen gösterir. 4. Din hizmeti uygulamalarının toplumsal işlevini ve manevi değerini fark eder. 5. Cami içi ve dışı din hizmetlerini uygular. 6. Din hizmetlerini yerine getirirken karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirir. 7. Din hizmetlerinde hedef kitlenin özelliklerini tanımanın önemini fark eder. 8. Din hizmetleri için gerekli iletişim becerilerini sergiler.

Akaid İlmi

1198 Görüntüleme 13.01.2023 (5 İçerik)
1. Dinin kaynağını ayet ve hadislerle temellendirir. 2. Akaid ilminin tanımını, konusunu ve amacını açıklar. 3. İslam akaidinin temel özelliklerini kavrar. 4. İslam akaidinin kaynaklarını açıklar

Kur’an-ı Kerim Tarihi

1294 Görüntüleme 13.01.2023 (14 İçerik)
1. Kur’an-ı Kerim’in isimlerini açıklar. 2. Kur’an’ın gönderiliş amacını kavrar. 3. Kur’an’ın vahyedildiği ortamın özelliklerini yorumlar. 4. Vahyin geliş sürecini açıklar. 5. Vahyin yazılması, korunması ve çoğaltılması ile ilgili süreci açıklar. 6. Fâtiha suresi ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir. 7. Bakara suresi 1-5. ayetleri ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir. 8. Alak suresi 1-5. ayetleri ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir.

Dinî Hitabet

1110 Görüntüleme 14.01.2023 (6 İçerik)
1. Din hizmetlerinde hitabetin yerini ve önemini kavrar. 2. Dinî hitabetin ilkelerini açıklar. 3. Dinî hitabette planlama ve uygulama aşamalarını açıklar. 4. Dinî hitabette konuların özelliğine göre kaynak seçimi yapar. 5. Dinî hitabette değerlendirme ölçütlerini açıklar.

İman ve Mahiyeti

852 Görüntüleme 13.01.2023 (5 İçerik)
1. İman kavramını açıklar. 2. İmanın mahiyetini kavrar. 3. İman-amel arasındaki ilişkiyi temellendirir. 4. İmanın makbul olması için gerekli olan şartları açıklar. 5. İmanın rükünlerinin bir bütün olduğunu kavrar. 6. İnanç bakımından insanları sınıflandırır.

Tefsir İlmi ve Kavramları

1219 Görüntüleme 13.01.2023 (6 İçerik)
1. Tefsir ilminin tanımını ve amacını açıklar. 2. Tefsirle ilgili temel kavramları açıklar. 3. Tefsir, tevil, meal ve tercüme kavramları arasında ilişki kurar. 4. Tefsirle ilgili terim ve ilimlerin Kur’an’ı yorumlamada önemini fark eder. 5. Fil suresi ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir. 6. Kureyş suresi ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir. 7. Hucurât suresi 10-12. ayetleri ile ilgili tefsirleri değerlendirir.

Dinî Hitabet Türü Olarak Hutbe ve Vaaz

1024 Görüntüleme 14.01.2023 (5 İçerik)
1. Hutbe ve hatiplik kavramlarını açıklar. 2. Hutbe ile ilgili dinî hükümleri kavrar. 3. Hutbe dualarını ezbere okur. 4. Hutbe sunumunda dikkat edilecek hususları fark eder. 5. Hitabet ilkelerine uygun hutbe hazırlar ve sunar. 6. İncelediği veya dinlediği bir hutbeyi hitabet tekniği açısından değerlendirir. 7. Vaaz ve vaizlik kavramlarını açıklar. 8. Vaaz dualarını ezbere okur. 9. Vaaz ve ders sunumunda dikkat edilecek hususları fark eder. 10. Hitabet ilkelerine uygun vaaz hazırlar ve sunar. 11. İncelediği veya dinlediği bir vaazı hitabet tekniği açısından değerlendirir

Allah’a İman

1085 Görüntüleme 13.01.2023 (8 İçerik)
1. Allah’a imanın İslam akaidindeki yerini fark eder. 2. Allah inancının fıtriliğini örneklerle açıklar. 3. Allah’ın yaratma ve emretmedeki birliğini ayetlerle temellendirir. 4. Allah’ın esmasının anlamlarını davranışlarına yansıtmaya özen gösterir. 5. Allah’ın sıfatlarını temel özellikleriyle açıklar. 6. Allah’a imanın insana kazandırdıklarını akli ve naklî delillerle açıklar.

Tefsir Tarihi

982 Görüntüleme 13.01.2023 (7 İçerik)
1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Kur’an tefsirine örnekler verir. 2. Sahabe ve Tâbiîn Dönemi tefsir çalışmalarının özelliklerini açıklar. 3. Tedvin Dönemi ve sonrasında Tefsir ilmi ile ilgili yapılan çalışmaları özelliklerine göre sınıflandırır. 4. Kur’an’ın anlaşılmasında Türkçe tefsir çalışmalarının yerini fark eder. 5. Mâûn suresi ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir 6. Kevser suresi ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir 7. Bakara suresi 285-286. ayetleri ile ilgili tefsirleri değerlendirir.

Din Hizmetlerinde Cami Musikisi

529 Görüntüleme 14.01.2023 (6 İçerik)
1. Musikiyi ve dinî musikiyi tanımlar. 2. Cami musikisinin çeşitlerini açıklar. 3. Cami musikisi çeşitlerini usulüne uygun olarak icra eder.

Meleklere İman

629 Görüntüleme 13.01.2023 (4 İçerik)
1. Meleklerin varlığı ve mahiyetini naklî deliller ile açıklar. 2. Ayet ve hadislerden hareketle meleklerin görevlerini açıklar. 3. Meleklere imanın bireyin davranışları üzerindeki etkisini fark eder. 4. Cin ve şeytaların yaratılış gayesini kavrar. 5. Gözle görülmeyen varlıklar hakkında batıl inançları sorgular.

Kur’an’ı Anlama ve Yorumlama

771 Görüntüleme 13.01.2023 (9 İçerik)
1. Kur’an’ı anlama ve yorumlamanın önemini kavrar. 2. Kur’an’ı anlama ve yorumlamada temel ilke ve yöntemleri açıklar. 3. Ayetlerin nüzul sebeplerini ve hadisleri bilmenin Kur’an’ı anlamadaki yerini açıklar. 4. Kur’an’ı anlama ve yorumlamada sahabe ve tâbiînin rolünü fark eder. 5. Nasr suresi ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir. 6. Tebbet suresi ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir. 7. Haşr suresi 21-24. ayetleri ile ilgili tefsirleri değerlendirir.

Dinî Merasimlerde Hitabet ve Dua

640 Görüntüleme 14.01.2023 (6 İçerik)
1. Din hizmetlerinde duanın yerini kavrar. 2. Çeşitli merasimlere uygun dua yapar. 3. Çeşitli merasimlere uygun konuşmalar hazırlar ve sunar.

Peygamberlere ve Kitaplara İman

550 Görüntüleme 13.01.2023 (9 İçerik)
1. Nübüvvet, risalet ve vahiy kavramlarını açıklar. 2. Peygamberlerin gönderiliş amacını akli ve naklî delillerle temellendirir. 3. Peygamberlerin ortak özelliklerini açıklar. 4. Kur’an’da adı geçen peygamberleri tanır. 5. Peygamberlerin tevhid mücadelesini Kur’an-ı Kerim’den örneklerle açıklar. 6. İlahi kitap kavramını açıklar. 7. Kur’an-ı Kerim’in özgünlüğünü kavrar. 8. Peygamberlere ve kitaplara imanın insana kazandırdıklarını değerlendirir.

Örnek Metinlerle Kur’an Tefsiri

699 Görüntüleme 13.01.2023 (11 İçerik)
1. Kur’an’ın ana konularını ayetlerle açıklar. 2. Arapça tefsir metinlerini okur ve yorumlar. 3. Felak ve Nâs sureleri ile ilgili verilen tefsirleri değerlendirir.

Cenaze Adabı

686 Görüntüleme 14.01.2023 (8 İçerik)
1. Vefat anında yapılması gerekenleri kavrar. 2. Cenazeyi dinî vecibelere göre yıkar ve kefenler. 3. Cenaze namazını usulüne uygun olarak kıldırır. 4. Cenaze dualarını ezbere okur. 5. Cenaze için dua ve konuşma yapar. 6. Cenazenin İslam geleneğine göre defin hizmetlerini yerine getirir. 7. Vefat edenin yakınlarına başsağlığı dilemeye ve üzüntüsünü paylaşmaya özen gösterir.

Ahirete İman

673 Görüntüleme 13.01.2023 (10 İçerik)
1. Dünya hayatının amacını açıklar. 2. Ahiret inancını akli ve naklî delillerle temellendirir. 3. Ahiret hayatının safhalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 4. Ahiret inancının, hayatı anlamlandırmaya katkısını fark eder.
Whatsapp İletişim Hattı